Algemene voorwaarden

Om de massage zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteer ik een aantal voorwaarden.
Als u een afspraak voor een massage met mij maakt, ga ik ervan uit dat u kennis genomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 • Voor een eerste massage/behandeling zal ik kort een aantal vragen stellen ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren. Aan de hand hiervan stellen we eventueel een behandelplan op.
 • Voor en na elke massage/behandeling zal er geëvalueerd worden hoe de massage/behandeling ervaren is.
 • Eventuele gegevens die u voor of tijdens de massage aan mij geeft, worden door mij vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.
 • Bent u onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist of andere, en/of gebruik u medicijnen? Raadpleeg deze dan of u gemasseerd mag worden gedurende de behandelperiode.
 • De klant is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intake gesprek aan mij verstrekt, zodat ik de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.
 • Ik ben niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant.
 • Vriendelijk wordt verzocht om mobiele telefoons, piepers e.d. uit te schakelen of op stil te zetten. vlak voor aanvang van de massage.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden volledig aan u door berekend. Dit geld ook voor niet nagekomen afspraken.
 • U kunt van mij verwachten dat hygiëne belangrijk is, ik verwacht dat van de klant ook.
 • Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw email, adres en telefoonnummer gevraagd voor mijn administratie.
 • Wederzijds respect in een veilige sfeer voor zowel u als mij is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage.
 • Betaling geschiedt contant direct na de massage.
 • Massage-rittenkaarten zijn niet persoongebonden
 • Massage-rittenkaarten zijn 1 jaar geldig.

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Contracten

 • Contracten worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 • Indien een proefperiode is overeengekomen beloopt deze proefperiode 3 maanden tenzij een proefperiode van een langere duur wordt overeengekomen.
 • Een overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de termijn, waarvoor de overeenkomst is aangegaan. Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan worden verlengd of gewijzigd in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Voor overeenkomsten voor onbepaalde tijd geldt voor beide partijen een opzegtermijn van 3 maanden. Er dient per aangetekende post te worden opgezegd.

Behandelingen

 • Per uur kunnen drie personen worden behandeld.
 • Cliënt is verantwoordelijk voor het tijdig aanwezig zijn van de te behandelen persoon.
 • Tijdens de proefperiode kan ten behoeve van de evaluatie van de effecten van de behandeling gebruik worden gemaakt van evaluatie formulieren die de masseur ter beschikking stelt.
 • Voor zwangere vrouwen geldt een aangepaste massagebehandeling.

Verhindering

 • Bij verhindering van een te behandelen persoon kan de cliënt een andere persoon voor behandeling in aanmerking laten komen.
 • Bij verhindering van de masseur meldt deze dat zo spoedig mogelijk en wordt op de kortst mogelijk termijn een nieuwe afspraak gemaakt.
 • Extra behandelingen boven het in het contract afgesproken aantal kunnen op verzoek van de cliënt worden gegeven, indien en voor zover de overige afspraken van de masseur dat toelaten.
 • Extra behandelingen kunnen alleen gebundeld of aansluitend aan afgesproken behandelingen plaatsvinden.

Facturering en betaling

 • Facturering geschiedt achteraf per maand. Extra behandelingen worden iedere volgende maand verrekend.
 • Er wordt gefactureerd op basis van het in het contract overeengekomen aantal uren/ behandelingen per maand. Is geen aantal vooraf overeengekomen, dan wordt het aantal uitgevoerde behandelingen in die maand gefactureerd.
 • Facturen dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur op de rekening van de masseur te zijn overgemaakt.
 • Wanneer na 14 dagen nog geen betaling is ontvangen, wordt rente in rekening gebracht. De in rekening te brengen rente bedraagt 1,5 procent per maand of gedeelte van de maand.
 • Wanneer twee maanden na factuurdatum geen (volledige) betaling is ontvangen wordt de vordering uit handen gegeven. De incassokosten bedragen 15% van het openstaande factuurbedrag inclusief de verschenen rente, te vermeerderen met de BTW. De incassokosten zijn voor rekening van de cliënt.

Tarieven

 • Bedragen zijn netto, exclusief het 21% BTW tarief.
 • De tarieven kunnen jaarlijks worden bijgesteld.

Opschortingrecht

 • Indien een factuur meer dan 60 dagen onbetaald is gelaten, is de masseur gerechtigd zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten tot de datum, waarop alsnog betaling van de factuur, inclusief rente en verschuldigde incassokosten, is verricht. In geval van opschorting blijft de cliënt verplicht het in het contract genoemde aantal uren/ behandelingen te voldoen tot de datum van rechtsgeldige beëindiging van de overeenkomst.

Aansprakelijkheid

 • Behandeling geschiedt op eigen risico. Eventuele aansprakelijkheid van de masseur is beperkt tot het bedrag, dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de masseur is gedekt.

Comments are closed.